عاشق مبارزه با صهیونیسم

گاهى بعضى از جوانهاى ما که مراجعه میکنند و جوابى نمى‌شنوند، به من نامه مینویسند و التماس میکنند که اجازه

بیشتر بخوانید