یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره و لو کره الکافرون

“یریدون لیطفئوا نور الله بافواهم والله متم نوره ولو کره الکافرون“( می خواهند نور خدا را با دهانشان خاموش کنند

بیشتر بخوانید