کوتاهى گذشته خود را در این ماه جبران کن!

امروز؛ آخرین جمعه شعبان یکى دیگر از اوقات مهم ماه شعبان براى سالک الى الله آخرین جمعه آن است. .

بیشتر بخوانید