فکر کنید روی این مسائل

ﯾﮑﻰ از ﺗﺮﻓﻨـﺪﻫﺎ و ﺧـﻼف ﮔـﻮﯾﻰ ﻫـﺎ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﯾﻦ ﺟﻮر اﻟﻘﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﻓﮑﺎر ﻋﻤـﻮﻣﻰ ﻣـﺮدم ﮐـﻪ اﮔـﺮ ﻣـﺎ در ﻗﻀﯿﻪ ى ﻫﺴﺘﻪ اى، ﺗﺴـﻠﯿﻢ ﻃـﺮف ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﺷـﺪﯾﻢ، ﻫﻤـﻪ ى ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘ" />

بیانات امام خامنه ای پیرامون مذاکرات هسته ای

فکر کنید روی این مسائل

ﯾﮑﻰ از ﺗﺮﻓﻨـﺪﻫﺎ و ﺧـﻼف ﮔـﻮﯾﻰ ﻫـﺎ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﯾﻦ ﺟﻮر اﻟﻘﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﻓﮑﺎر ﻋﻤـﻮﻣﻰ ﻣـﺮدم ﮐـﻪ اﮔـﺮ ﻣـﺎ در ﻗﻀﯿﻪ ى ﻫﺴﺘﻪ اى، ﺗﺴـﻠﯿﻢ ﻃـﺮف ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﺷـﺪﯾﻢ، ﻫﻤـﻪ ى ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدى و ﻣﻌﯿﺸﺘﻰ و ﻏﯿﺮه ﺣﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ اﯾﻦ را دارﻧﺪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ. اﻟﺒﺘّـﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐـﺎﺗﭽﻰ ﻫـﺎى ﺧـﺎرﺟﻰ ﺑـﺎ ﺷﯿﻮه ﻫﺎى ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺎﻫﺮاﻧﻪ ى ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﻰ ﺧﻂ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ، در داﺧﻞ  ﻫﻢ ﺑﻌﻀﻰ از روى ﺳﺎدهﻟﻮﺣﻰ و ﺑﺪون اﯾﻨﮑـﻪ ﻧﯿـﺖ ﺳـﻮﺋﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻌﻀﻰ ﻫـﻢ واﻗﻌـﺎً از روى ﻏـﺮض ﻫﻤـﯿﻦ را دارﻧﺪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﮐﻮﺗﺎه آﻣـﺪﯾﻢ و  ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪﯾﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞِ ﻃـﺮف ﻣﻘﺎﺑـﻞ، ﻫﻤـﻪ ى ﻣﺸـﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدى و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﻬﺎ ﺣﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ اﯾﻦ ﺧﻄﺎ اﺳﺖ. ﭼﺮا ﺧﻄﺎ اﺳﺖ؟ ﭼﻨـﺪ ﻋﻠّـﺖ دارد. ﻣـﻦ ﻣـﺎﯾﻠﻢ ﺷـﻤﺎ ﺟﻮاﻧﻬـﺎى ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن – ﻫﻢ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﺸﺮﯾﻒ دارﯾﺪ، ﻫـﻢ ﻗﺸــﺮ ﺟــﻮان ﻓﺮﻫﻤﻨــﺪ ﻣــﺎ، ﻗﺸــﺮ ﺟــﻮان آﮔــﺎه ﻣــﺎ، ﺟــﻮان ﭘﺮاﻧﮕﯿﺰه ى ﻣﺎ، داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺎ، داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺎ در ﺳﺮﺗﺎﺳـﺮ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﮏ وﻗﺖ ﮔﻔﺘﻢ ﺷﻤﺎﻫﺎ اﻓﺴﺮان ﺟﻨﮓ ﻧﺮﻣﯿـﺪ – ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ روى اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ.

بیانات در دیدار دانش آموزان و دانشجویان ۸/۱۲/۹۲

بدانیم چه اتفاقی دارد می­افتد

من فکر نمیکنم [از] این مذاکرات آن نتیجه‌ای را که ملّت ایران انتظار دارد، به‌دست بیاید، لکن تجربه‌ای است و پشتوانه‌ی تجربی ملّت ایران را افزایش خواهد داد و تقویت خواهد کرد؛ ایرادی ندارد امّا لازم است ملّت بیدار باشد. ما از مسئولین خودمان که دارند در جبهه‌ی دیپلماسی فعّالیّت میکنند، کار میکنند، قرص و محکم حمایت میکنیم، امّا ملّت باید بیدار باشد، بداند چه اتّفاقی دارد می‌افتد [تا] بعضی از تبلیغاتچی‌های مواجب‌بگیر دشمن و بعضی از تبلیغاتچی‌های بی‌مزدومواجب – از روی ساده‌لوحی – نتوانند افکار عمومی را گمراه کنند.
بیانات در دیدار دانش آموزان و دانشجویان ۸/۱۲/۹۲

رهبری در جزئیات مذاکرات دخالت نمی­کند

بنده اصرار دارم بر حمایت از مسئولانی که اجرای کار برعهده‌شان است، از همه‌ی دولتها بنده حمایت میکنم، از مسئولان – مسئولان داخلی، مسئولان خارجی – حمایت میکنم و وظیفه‌ی ما است. من خودم مسئول اجرایی بوده‌ام، وسط میدان بوده‌ام، سنگینی کار و سختی کار را با همه‌ی وجود احساس کرده‌ام؛ میدانم که کار اداره‌ی کشور کار سختی است. لذا اینها به کمک احتیاج دارند، من هم کمکشان میکنم، حمایتشان میکنم؛ این یک طرف قضیّه است که قطعی است. از آن طرف اصرار دارم بر تثبیت حقوق ملّت ایران، از جمله مسئله‌ی حقوق هسته‌ای؛ اصرار داریم بر اینکه از حقوق ملّت ایران یک قدم عقب‌نشینی نباید بشود. ما البتّه در جزئیّات این مذاکرات مداخله نمیکنیم؛ یک خطوط قرمزی وجود دارد، یک حدودی وجود دارد، این حدود باید رعایت بشود؛ این را گفتیم به مسئولین و موظّفند که این حدود را رعایت کنند؛ از هارت‌وهورت دشمنان و مخالفان هم واهمه‌ای نداشته باشند و ترسی به خودشان راه ندهند.
بیانات در دیدار ۵۰ هزار فرمانده بسیج سراسر کشور ۲۹/۸/۹۲

به تب راضی شویم؟

طرف مقابل به مرگ گرفته که به تب راضی بشوید. هدف آنها این است که جمهوری اسلامی را در باب ظرفیّت غنی‌سازی مثلاً – که یکی از مسائل است – به ده هزار سو راضی کنند، منتها از پانصد سو و هزار سو شروع کرده‌اند، که حدود ده هزار سو مثلاً محصول حدود ده هزار سانتریفیوژ – همین قدیمی‌هایی که از قبل داشتیم و داریم – است. هدف آنها این است. مسئولین ما میگویند ما به ۱۹۰۰۰۰ سو احتیاج داریم. ممکن است این نیاز مال امسال و دو سال دیگر و پنج سال دیگر نباشد، امّا این نیاز قطعی کشور است، خب، باید نیاز کشور تأمین بشود.

بیانات در دیدار مسئولین نظام ۱۶/۴/۹۳

آمریکا! لطفا تو ساکت باش!

 اصل حرفی که آمریکایی‌ها در این قضیه دارند، حرف ناحقّی است. یک کشوری احتیاج به انرژی هسته‌ای دارد، خودش با تلاش خود، با دنبال‌گیری خود، بدون اینکه از کسی دزدی کند، بدون اینکه با کسی ساخت‌وپاخت بکند، توانسته این علم را، این دانش را، این فنّاوری را برای خود فراهم کند؛ حالا واایستاده‌اند که نه، نباید. خب چرا؟ این «نباید» چه منطقی دارد؟ میگویند ما از بمب هسته‌ای میترسیم! اوّلاً تضمین برای جلوگیری از سلاح هسته‌ای راه‌های خودش را دارد؛ اشکالی هم ندارد. ثانیاً اگر بنا است که راجع به مسئله‌ی سلاح هسته‌ای کسی نگران باشد، آن، آمریکا نیست. آمریکا که خودش چند هزار کلاهک هسته‌ای دارد، چند هزار بمب هسته‌ای دارد، و خودش به کار برده؛ خب به شما چه! شما چه کسی هستید که بایستی نگران این باشید که فلان کشور به سلاح هسته‌ای دست پیدا میکند یا نمیکند؛ وانگهی آن دستگاه‌هایی که مسئولند، خب بله، میشود تضمین کرد. [البتّه‌] تضمین هم شده است یعنی روشن است؛ شاید خود آنها هم میدانند. اصل حرف آنها حرف ناحقّی است.

بیانات در دیدار مسئولین نظام ۱۶/۴/۹۳

برخی از خطوط قرمز

ما به تیم مذاکره‌کننده‌مان اعتماد داریم. مطمئنّیم یقیناً آنها به دست‌اندازی به حقوق کشور و حقوق ملّت و کرامت ملّت راضی نخواهند شد و اجازه نخواهند داد که چنین کاری انجام بگیرد. مسئله‌ی ظرفیّت غنی‌سازی یک مسئله است که خیلی مهم است؛ مسئله‌ی تحقیق و توسعه که قطعاً باید رعایت بشود؛ حفظ تشکیلاتی که دشمن قادر به تخریب آن نیست. روی «فردو» تکیه میکنند، چون غیر قابل دسترسی است برای آنها؛ میگویند جایی که ما نمیتوانیم به آن ضربه بزنیم، نباید داشته باشید! این خنده‌آور نیست؟

بیانات در دیدار مسئولین نظام ۱۶/۴/۹۳

منتشر شده در انس باولی شماره ۵۶ – ویژه نامه مذاکرات

[Google]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.