سخنرانی

«در این برگه سخنرانی های انجام شده به مناسبت های مختلف در گروه فرهنگی یاران خمینی را مشاهده می کنید»

در حال تکمیل …

بهشت خانواده

روشنای آینده

آتش به اختیار

مؤمن متعبد انقلابی

بغض انقلابی (دشمن شناسی)

اهل بیت

لطائف قرآنی

شرح حدیث جنود عقل و جهل

استقامت و پایداری

موضوعات دیگر

مادران فاطمی

آداب عزاداری